Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến thời điểm hiện nay, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND đã được Thường trực HĐND tỉnh, Tập thể UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh có ý kiến thống nhất và đã được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và đang thực hiện thủ tục đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND theo đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai lấy ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có sử dụng đất (được nhà nước giao đất, cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh (đợt 2) theo Mẫu phiếu ý kiến đính kèm tại /FileUpload/files/MAU%20PHIEU%20GOP%20Y.docxCụ thể:

1. Phiếu ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức (gửi trực tiếp địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 1 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hoặc Fax: 0254.385.7876; Thư điện tử: namnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn) trước ngày 22 tháng 11 năm 2022 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

2. Nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và tài liệu kèm theo tại /FileUpload/files/TAI%20LIEU%20KEM%20THEO.rar

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!