Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; Công văn số 5047-CV/BTCTW ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; Kế hoạch số 247-KH/TU ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Banner Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tại website: http://bualiemvang.org.vn/

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 tại Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 27 tháng 7 năm 2023.

1. Mục đích

a) Phát động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

b) Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

c) Tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

d) Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

đ) Cổ vũ, động viên toàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình hành động triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2023.

e) Kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động tham gia Giải Búa liềm vàng theo mục đích, yêu cầu, kế hoạch của Ban Tổ chức giải, thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân trong tỉnh gửi tác phẩm tham gia giải; tuyển chọn các tác phẩm nổi bật, có nội dung sâu sắc, giá trị cao về mặt thực tiễn, lý luận, tư tưởng, tuyên truyền để tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

b) Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

c) Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó, lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

3. Tên giải thưởng

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

4. Đơn vị chủ trì tổ chức giải thưởng

Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

5. Nội dung triển khai

a) Tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng được trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... trọng tâm:

- Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

- Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

- Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

b) Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Búa liềm vàng cũng dành để trao cho các tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

6. Đối tượng tham dự giải

a) Về tác giả

- Mọi người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...).

- Tác giả tham gia Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

b) Về tác phẩm

- Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

- Những tác phẩm được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải Búa liềm vàng, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đạt và do cơ quan nào tổ chức.

- Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

7. Về giải thưởng: Do Ban Tổ chức giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trung ương tặng thưởng.

a) Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: có 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích.

- Các giải phụ: giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

- Về giải tập thể: có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

- Về nhà báo tiêu biểu: vinh danh 01 nhà báo (nếu có).

- Về nhân vật tiêu biểu: vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải (nếu có). (Đính kèm Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần VIII - năm 2023)

b) Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với nhà báo tiêu biểu: tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. (Mức tiền thưởng được trao theo quy định của Điều lệ Giải Búa liềm vàng)

8. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

a) Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến 31 tháng 10 năm 2023. Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng nhận tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2023 (theo dấu bưu điện).

b) Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trước ngày 01 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, lựa chọn tác phẩm gửi về Ban Tổ chức giải. 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!