Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 177/2023/VB-LA đề ngày 20/9/2023 của Công ty TNHH Lan Anh về việc Báo cáo kết quả thực hiện Dự án nhà ở xã hội Lan Anh 1 (nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng hay Nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng GĐ3) và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ chuyển nhượng cho 01 khách hàng của Công ty TNHH Lan Anh theo hình thức nhà ở thương mại (theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đ61t và tài sản gắn liền với đất được Văn phòng Công chứng Bà Rịa chứng nhận ngày 28/8/2023).

Thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ) về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở. Qua xem xét hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo số 245/TB-STMNT ngày 09/10/2023, và có ý kiến như sau:

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ông Lê Anh Tú đã ký./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TNMT
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!