Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 89/TB-STNMT về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Lan Anh 1 (nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng hay Nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng GĐ3) tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH Lan Anh làm chủ đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 28/2024/VB-LA ngày 15/4/2024 của Công ty TNHH Lan Anh về việc báo cáo kết quả thực hiện dự án nhà ở xã hội Lan Anh 1 (Nhà ở xã hội Lan Anh 1 Mở rộng hay Nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng GĐ3) tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tại 03 căn nhà: lô 12 và lô 13 khu A8; lô 23 khu A10. Theo đó, Công ty đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ chuyển nhượng cho 03 khách hàng của Công ty TNHH Lan Anh theo quy định, trong đó có 02 hồ sơ chuyển nhượng theo hình thức nhà ở thương mại (có danh sách do Công ty TNHH Lan Anh lập kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Văn phòng Công chứng Bà Rịa chứng thực ngày 02/4/2024 và ngày 10/4/2024) và 01 trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng theo hình thức nhà ở xã hội (bà Nguyễn Thị Thúy Hồng; ông Nguyễn Văn Hùng theo Công văn số 1359/SXD-QLN ngày 19/3/2024 của Sở Xây dựng, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Văn phòng Công chứng Bà Rịa chứng thực ngày 10/4/2024).

          Thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ) về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

          Qua xem xét hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo số 89/TB-STMNT ngày 26 tháng 4 năm 2024, có ý kiến như sau:

       

             Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ông Lê Anh Tú đã ký./.

Tác giả bài viết: NTH
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!