Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-STNMT gày 28 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 11 tháng 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến chỉ định thầu gói thầu “kiểm tra, nghiệm thu” thuộc nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự toán tạm tính: 13.060.940 đồng (bằng chữ: mười ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bốn mươi đồng), giá trị đã bao gồm thuế GTGT.

2. Thời gian thực hiện: 05 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo rộng rãi đến Quý Công ty. Nếu quý công ty quan tâm, đề nghị Quý Công ty có văn bản trả lời tham gia thầu kèm hồ sơ năng lực gửi đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 10/5/2024.

Trân trọng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - ông Đặng Sơn Hải đã ký.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!