Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường họp về việc rà soát các khó khăn, vương mắc trong công tác xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc công trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ; huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia buổi họp có Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị và Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo về việc rà soát các khó khăn, vương mắc trong công tác xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc công trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ; huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các thành viên tại cuộc họp như sau:

1. Khối lượng hồ sơ thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đất Đỏ

- Tổng số hồ sơ kê khai đăng ký trên địa bàn huyện Đất Đỏ: 13.765 hồ sơ, gồm hồ sơ kê khai đã được Sở nghiệm thu 13.185 và Kê khai bổ sung trong quá trình thực hiện xét cấp 580 hồ sơ, trong đó:

+ Cấp lần đầu: 632 hồ sơ;

+ Cấp đổi: 13.133 hồ sơ.

2. Khối lượng hồ sơ thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Xuyên Mộc

- Tổng số hồ sơ kê khai đăng ký trên địa bàn huyện : 31.791 hồ sơ, gồm hồ sơ kê khai đã được Sở nghiệm thu 30.963 và Kê khai bổ sung trong quá trình thực hiện xét cấp 828 hồ sơ, trong đó:

+ Cấp lần đầu: 4.036 hồ sơ;

+ Cấp đổi: 27.592 hồ sơ.

3. Khối lượng hồ sơ thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Châu Đức

- Tổng số hồ sơ kê khai đăng ký trên địa bàn huyện : 42.381 hồ sơ, gồm hồ sơ kê khai đã được Sở nghiệm thu 42.340 và Kê khai bổ sung trong quá trình thực hiện xét cấp 41 hồ sơ, trong đó:

+ Cấp lần đầu: 1.669 hồ sơ;

+ Cấp đổi: 40.712 hồ sơ.

4. Khối lượng còn lại cần thực hiện thẩm tra xét cấp tại Ủy ban nhân dân xã và Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai các huyện.

Bảng phân loại hồ sơ chi nhánh thẩm tra chưa đủ điều kiện

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong qua công tác quản lý, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở , Lãnh đạo UBND các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức đã có trao đổi, giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất.

Kết thúc buổi làm việc, để bảo đảm việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. UBND các huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã quan tâm, đẩy nhanh công tác xét duyệt, xác nhận vào đơn kê khai đăng ký theo đúng nội dung hướng dẫn tại văn bản số 494/VPĐK-ĐKCG ngày 29/3/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện có cơ sở trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất cho người sử dụng đất theo quy định.

2. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn các huyện chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề liên quan trước pháp luật đối với việc xác nhận nội dung về ranh giới sử dụng đất tại Đơn kê khai đăng ký tránh việc xác định ranh giới không chính xác dẫn đến việc chồng lấn ranh làm khiếu nại, khiếu kiện về sau.

3. Đối với các tuyến đường hình thành trước đây nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân nhưng chưa có hồ sơ pháp lý đã được cập nhật vào Bản đồ đo đạc địa chính mới được phê duyệt, đề nghị UBND các xã khảo sát thực địa, xác định cụ thể quá trình hình thành và lấy ý kiến tổ dân cư; sau đó tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài Nguyên Môi Trường để được thẩm định) trước khi cập nhật chỉnh lý đường giao thông, tránh để xảy ra tình trạng cập nhật đường giao thông hình thành mới trái quy định để phân lô bán nền và UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề liên quan trước pháp luật, trước UBND huyện. Trên cơ sở đó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thực hiện việc xét cấp đổi giấy chứng nhận theo đúng hiện trạng.

+ Trường hợp các tuyến đường giao thông hình thành mới phát sinh sau khi Bản đồ đo đạc địa chính mới được phê duyệt thì UBND các xã có văn bản gửi UBND các huyện có ý kiến về việc hình thành các tuyến đường giao thông nêu trên, đề nghị UBND các huyện có chủ trương thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý và lập các hồ sơ pháp lý theo đúng quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định, UBND huyện có văn bản (kèm theo hồ sơ có liên quan) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét chỉ đạo, việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 03 cấp theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất theo đúng quy định.

4. Đối với khu vực hóa giá nhà theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Đức thống nhất theo đề xuất của UBND huyện Châu Đức và Văn phòng Đăng ký đất đai trường hợp các thửa đất có diện tích tăng nhưng phù hợp Quyết định về việc phê duyệt giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và đã được UBND cấp xã xác nhận tại đơn kê khai đăng ký “Ranh giới thửa đất đang sử dụng ổn định không thay đổi, hoán đổi, chuyển nhượng so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ quyền sử dụng đất, không tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề và không lấn chiếm đất công, đất cao su, nguyên nhân tăng diện tích là do sai số 2 lần đo đạc bản đồ” thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức thực hiện giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận theo hiện trạng sử dụng cho các chủ sử dụng đất (theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai 2013).

- Đối với các khu vực hóa giá nhà theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) mà chưa được cập nhật ranh giới thửa đất trên bản đồ địa chính: Đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc cung cấp các hồ sơ cấp giấy và các Quyết định phê duyệt giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện, gửi cho đơn vị thi công để thực hiện lồng ghép lên bản đồ địa chính (thời gian trước ngày 24/8/2022). Yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tiếp nhận hồ sơ tài liệu và thực hiện lồng ghép bản đồ (thời gian trước ngày 30/8/2022).  Sau khi đơn vị thi công hoàn thiện công việc lồng ghép file bản đồ, Giao Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuyên Mộc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Xuyên Mộc, UBND các xã thống nhất nội dung, tham mưu báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để có ý kiến chỉ đạo việc cập nhật hồ sơ địa chính trước khi thực hiện giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất đối với các khu vực nêu trên (thời gian trước ngày 10/9/2022).

5. Đối với các trường hợp thửa đất liên quan đến việc thay đổi ranh giới hành chính các xã trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc giải quyết thực hiện như sau:

+ Giao Chi cục Quản lý đất đai liên hệ với Sở Nội vụ nắm bắt về tiến độ thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” để tham mưu đề xuất việc cập nhật cho kịp thời, đúng quy định (thu thập ranh giới cung cấp cho Văn phòng Đăng ký Đất đai tham khảo trong trường hợp dự án chưa được phê duyệt).

+ Đối với thay đổi ranh giới hành chính do sai lệch về tọa độ, sai sót, tồn tại giữa bản đồ số hóa và bản đồ địa chính mới nhưng phù hợp với ranh giới, địa giới hành chính các địa phương đang quản lý (được UBND cấp xã xác nhận về việc phù hợp và không thay đổi với ranh địa giới trên địa bàn xã quản lý) thì Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận theo ranh hành chính bản đồ địa chính đo đạc mới cho các chủ sử dụng đất theo đúng quy định.

+ Đối với thay đổi ranh giới hành chính do sử dụng đất làm thay đổi hiện trạng, không phù hợp thực tế quản lý trên địa bàn các xã. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) để báo cáo UBND tỉnh, Sở nội vụ xem xét, xử lý theo quy định./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!