Căn cứ Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản công bố các nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Theo đó, có 03 nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, cụ thể như sau: (1) Nền tảng Trung tâm giám sát điều hành thông minh-IOC; (2) Nền tảng sàn thương mại điện tử phục vụ phát triển kinh tế số; (3) Nền tảng thanh toán số phục vụ phát triển Xã hội số.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số tập trung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán các dịch vụ về y tế, giáo dục, viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước, mua sắm, nộp phí, lệ phí… được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị tích cực triển khai, phổ biến, hướng dẫn sử dụng các nền tảng được chọn.

- Hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ (hàng tháng) thực hiện đo lường mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn triển khai, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Kịp thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh công bố bổ sung các nền tảng số cần tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh theo tình hình thực tế và các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Các cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức triển khai các nền tảng số đã được lựa chọn nêu trên; định kỳ hàng tháng thực hiện đo lường mức độ sử dụng các nền tảng số theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp;

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cài đặt, sử dụng các nền tảng số được lựa chọn triển khai trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng được chọn.

5. Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp biết để tham gia cài đặt và sử dụng các nền tảng số triển khai tại tỉnh.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!