Sáng ngày 24/02, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 09/KH-UNBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh và tổ chức góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở TN&MT đã triển khai kế hoạch số 09/KH-UNBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh và thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và hộ gia đình sử dụng đất...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở TN&MT đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung lấy ý kiến trong dự thảo Luật Đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở TN&MT đề nghị công chức, viên chức và người lao động của Ngành tiếp tục tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là ý kiến về các nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật và các nội dung có liên quan đến phạm vi quản lý của Ngành TN&MT, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định về đất đai trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND), Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

- Các tầng lớp Nhân dân sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

- Trường đại học và chuyên gia.

Đồng thời, tích cực đóng góp các ý kiến góp ý đối với các nội dung tại dự thảo như: Quy định cụ thể đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai nhưng đã thực hiện chuyển quyền; bổ sung một số trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét tăng thời gian cho thuê quỹ đất công ích; làm rõ việc xác định giá đất cụ thể trong các điều khoản...

Đại biểu đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Sở giao Phòng Quản lý Đất đai chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!