Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 02-03/CV/2023 đề ngày 08/3/2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (Gelexim) về việc Báo cáo kết quả thực hiện Dự án nhà ở Đại An tại Phường 9, thành phố Vũng Tàu. Thực hiện theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ: “Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất”.

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo số 65/TB-STNMT ngày 07/04/2023./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!