Ngày 23 tháng 04 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 339-KH/TU về việc phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Với mục tiêu:

- Phát động, động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, phóng viên tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước trong năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ướng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024. Cụ thể như sau:.

1. Tên giải thưởng: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Nội dung triển khai

3.1. Tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng

Giải Búa liềm vàng được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... với những trọng tâm:

(1) Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

(2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

(3) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

3.2. Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trung ương biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Giải Búa liềm vàng được trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

- Giải Búa liềm vàng cũng để vinh danh các nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tổ chức Giải lựa chọn 01 nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh).

4. Đối tượng tham dự giải

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia “Giải Búa liềm vàng”, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đạt và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

5. Về giải thưởng: Do Ban Tổ chức giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trung ương tặng thưởng.

5.1. Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: Có 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích.

- Các giải phụ: (1) Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; (2) Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; (3) Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; (4) Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; (5) Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (6) Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (7) Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (8) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; (9) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; (10) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên; (11) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

- Về giải tập thể: Có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

- Về nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 01 nhà báo (nếu có).

- Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

5.2. Hình thức khen thưởng của Ban Tổ chức giải Trung ương

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng “Búa liềm vàng”.

- Đối với nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng “Búa liềm vàng”.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm “Búa liềm vàng”.

- Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm “Búa liềm vàng”.

- Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

6. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến 31/10/2024. Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2024 (theo dấu bưu điện).

- Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trước ngày 01/11/2024 để tổng hợp, lựa chọn tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Giải.

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ giải tại: ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!