02 Nghị định và 03 Thông tư dưới đây đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT  ngày 16 tháng 5 năm 2024  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện đúng quy định./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!