Ngày 08/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTC về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành tài chính. Ngày 19/01/2024, Sở Tài chính có Công văn số 412/STC-VP về việc triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung Thông tư số 01/2024/TT-BTC đến các phòng, các đơn vị để biết và triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!