Để biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 8830/ UBND-VP về việc khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2024).

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xét khen thưởng cho các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2024) như sau:

I. Đối tượng xét khen thưởng:

 Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức kinh tế khác (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng

Thực hiện theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký hoặc được cấp giấy phép đầu tư, các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước ổn định và có tăng trưởng;

3. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo ra những giá trị đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội, đất nước;

4. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động;

6. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh phát động; tích cực phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng (nếu có) trong doanh nghiệp;

7. Không bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, đình công, ngừng việc tập thể.

III. Số lượng, hình thức khen thưởng, thời gian tổ chức trao thưởng

1. Số lượng khen thưởng: UBND tỉnh khen thưởng không quá 50 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh.

3. Thời gian tổ chức trao thưởng: vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2024)

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng vận động đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện hồ sơ khen thưởng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua các phòng, đơn vị thuộc sở liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp) để Sở tổ chức xem xét, lựa chọn và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Lưu ý thời gian đề nghị khen thưởng trước ngày 01/9/2024.

Công văn số 8830/UBND-VP./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!