Nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm như sau:

1.Về thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm

Theo quy định tại Điều 60 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều10 Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, toàn bộ vị trí nhận chìm vật chất nạo vét tại Khu A ngoài khơi Vũng Tàu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm bùn nạo vét tại Khu A ngoài khơi Vũng Tàu nộp hồ sơ tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo quy định tại Điều 55 Nghị định 40/2016/NĐ-CP  ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Về thủ tục nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3199/QĐ-BTNMTNgày 14/12/2017 về quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, thời gian cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển để nhận chìm tối đa khoảng 85 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (giảm 87 ngày so với quy định trước đây). Trên cơ sở này, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục sau:

- Nộp đồng thời cùng một lúc Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm (kèm theo file số hóa của hồ sơ) bng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoặc hình thức dịch vụ công trực tuyến tại dvctt.monre.gov.vn.

- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Mục VII, Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này. Hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm như sau:

1 Phiếu đăng ký thực hiện quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính (mẫu được quy định tại Phụ lục II Quy trình).

2.  Hồ sơ cấp giấy phép nhận chìm ở biển (02 bộ)

2.1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

2.2. Dự án nhận chìm ở biển;

2.3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

2.4. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp).

3. Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm (02 bộ)

3.1. Đơn đề nghị giao khu vực biển;

3.2. Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển đề nghị giao của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

3.3. Bản đồ khu vực biển đề nghị giao để nhận chìm.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về thủ tục cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm tại Khu A ngoài khơi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển chủ động lập và nộp hồ sơ tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo quy định. Trường hợp, cần Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Tác giả bài viết:
Nguồn tin: Phòng Quản lý Biển và Hải đảo
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!