Ngày 12 tháng 8 năm 2021, theo phản ánh của báo chí, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp trực tuyến để nghe các phòng, đơn vị báo cáo tình hình theo như phản ánh của các cơ quan báo chí.

1280x623

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường- ông Nguyễn Văn Hải yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vũng Tàu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát ban đầu theo phản ánh của các cơ quan báo chí. Theo đó, sau khi nhận được thông tin, 02 đơn vị đã yêu cầu 02 người lao động có tên theo phản ánh báo cáo, giải trình cụ thể theo các nội dung phản ánh. Qua kết quả báo cáo, giải trình, ông Vũ Đại Dương là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vũng Tàu và ông Hoàng Gia Thuận là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

1. Các phòng, đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan các cấp về phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vũng Tàu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục để xem xét, kỷ luật đối với 02 người lao động nêu trên.

3. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu của 02 đơn vị có người lao động vi phạm.

4. Báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở để người dân và các cơ quan truyền thông biết.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!